Hva er samtaleterapi?

Video: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Ulike metoder innen psykoterapi

Kognitiv adferdsterapi (KAT) er en terapiform som tar sikte på å hjelpe personer med å endre negative tanker og atferdsmønstre som fører til negative følelser. KAT fokuserer på å identifisere og endre tankemønstre som kan føre til depressive eller angstsymptomer. Dette skjer ved å lære teknikker for å utfordre negative tenkninger og erstatte dem med mer realistiske og positive tanker.

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en terapeutisk tilnærming som fokuserer på å hjelpe klienter med å identifisere og uttrykke følelser på en konstruktiv måte. EFT tar sikte på å hjelpe klientene med å forstå følelsene og hvordan de påvirker deres atferd og interaksjoner med andre mennesker. Terapien utforsker også klientens tidlige erfaringer for å hjelpe dem med å forstå hvordan disse erfaringene har påvirket deres følelsesmessige reaksjoner i dagens situasjoner.

EFT skiller seg fra andre terapeutiske tilnærminger ved å fokusere på emosjonelle prosesser som grunnlaget for endring og utvikling. I stedet for å fokusere på kognisjon og atferd. EFT tar utgangspunkt i emosjonene som aktiveres i terapirommet og i klientens liv generelt. Terapeuten jobber direkte med klientens følelser og forsøker å hjelpe dem med å regulere disse på en måte som fremmer emosjonell helse og velvære.

Metakognitiv terapi (MKT) er en nyere form for kognitiv terapi som fokuserer på tanker om tanker, også kjent som metakognisjon. Terapien tar sikte på å redusere negative tanker og friksjoner gjennom å øke bevisstheten rundt hvordan en tenker, heller enn å endre tanker i seg selv.

MKT skiller seg fra andre terapeutiske tilnærminger ved at den ikke fokuserer på å endre tanker, men heller hvordan noen tenker om tanker og prosesserer tanker. MKT antar at negative tanker i seg selv ikke er problemet, men heller de metakognitive prosessene som fører til obsessiv tenkning og bekymring. Terapien inkluderer teknikker som å identifisere og utfordre negative antagelser om tanker, lære å ignorere og avlede fra ubehagelige tanker, og endre måten noen tenker på tanker generelt.

MKT kan brukes for en rekke psykiske lidelser, inkludert angst og depresjon, og har vist seg å være en effektiv og varig tilnærming til terapi.

Dynamisk gruppeterapi er en form for terapi som fokuserer på å hjelpe mennesker med å forstå og endre mønstrene av følelser, atferd og tanker som kan føre til psykiske lidelser eller andre problemer. Terapigruppen består av en terapeut og flere deltakere som møtes regelmessig for å diskutere sine utfordringer og støtte hverandre.

Denne terapiformen tar sikte på å oppdage og bearbeide ubevisste følelser og konflikter som kan føre til negative atferdsmønstre. Dette gjøres gjennom dialog mellom medlemmer og terapeut i gruppen, og ved hjelp av terapeutens tolkninger og refleksjoner.

Dynamisk gruppeterapi kan bidra til økt selvinnsikt, bedre kommunikasjon og relasjoner med andre, reduksjon eller eliminering av symptomer på psykiske lidelser, og økt livskvalitet. Det kan også hjelpe deltakerne med å lære å håndtere stress og følelser på en mer effektiv måte.

Kognitiv adferdsterapi (KAT) kan ha positive effekter for barn og ungdom som sliter med angst, depresjon og andre følelsesmessige vansker. Terapien fokuserer på å identifisere og endre negative tanker og atferdsmønstre for å bedre følelsesmessig regulering og mestringsevne.

For å gjøre KAT tilpasset barn og ungdom, bruker terapeuten en rekke teknikker, inkludert visualisering, lek og andre tilpassede aktiviteter. Terapeuten jobber også med å styrke ungdommens kognitive ferdigheter, som selvregulering og emosjonell bevissthet. Dette kan gjøres med øvelser, som å identifisere følelser og hvordan de påvirker kroppen.

KAT kan også involvere foreldrene, som læres opp til å støtte og motivere sin ungdom til å øve på ferdighetene de lærer i terapien. Terapeuten kan også jobbe med helselærere og lærere på skolen for å støtte opp under det som læres i terapien og for å skape et trygt og støttende miljø.

Familieterapi er en form for terapi som søker å løse problemer som oppstår innenfor en familieenhet. Terapien fokuserer på å hjelpe familiemedlemmene med å forbedre kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter, samt å legge til rette for økt forståelse av hverandres perspektiver og oppleve økt støtte. Målet er å skape en mer harmonisk og fungerende familieenhet.

Parterapi er en type terapi som fokuserer på å hjelpe par som sliter med kommunikasjon, intimitet, krangel, utroskap og andre problemer i parforholdet. Terapeuten vil hjelpe paret med å øke sin forståelse av hverandre, kommunisere mer effektivt og finne måter å løse problemer på. Målet er å skape en mer positiv, støttende og tilfredsstillende relasjon mellom partene.